Ths. Nguyễn Thanh Bình

02/11/2015 11:15

            Biểu B1-4

08/2012/TT-BKHCN

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

CỦA CÁ NHÂN THỰC HIỆN CHÍNH ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN[1]

                                ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN:                    

                                                                ĐĂNG KÝ THAM GIA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI, DỰ ÁN SXTN[2]:

1. Họ và tên:  Nguyễn Thanh Bình

2. Năm sinh:   1971                                                   3. Nam/Nữ:  Nam

4. Học hàm:                                                               Năm được phong học hàm:

    Học vị:  Thạc sĩ                                                     Năm đạt học vị: 2001, 2013

5. Chức danh nghiên cứu:

    Chức vụ: Phó trưởng khoa Triết học, Học viện CTKVI, HVCTQG Hồ Chí Minh

6. Địa chỉ nhà riêng: 20/44 Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

7. Điện thoại: CQ: 0438540201  ; NR:          ; Mobile: 0943817117

8. Fax:                                                               E-mail: branchbinh@gmail.com

9. Tổ chức - nơi  làm việc của cá nhân đăng ký chủ nhiệm đề tài, dự án:

     Tên tổ chức : Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

     Tên người Lãnh đạo:  GS.TS Tạ Ngọc Tấn                               

     Điện thoại người Lãnh đạo:

     Địa chỉ tổ chức: 135 Nguyễn Phong Sắc - Cầy Giấy - Hà Nội

10. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học tổng hợp Hà Nội

Triết học

1994

Thạc sỹ

Đại học quốc gia Hà Nội

Triết học

2001

Thạc sỹ

Đại học quốc gia Úc

Chính sách công

2013

Thực tập sinh khoa học

 

 

 

11. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Tổ chức công tác

Địa chỉ Tổ chức

Từ năm 1996 đến năm 2015

Giảng viên

Học viện CTKVI

15 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, HN

12. Các công trình công bố chủ yếu

(Liệt kê tối đa 05 công trình tiêu biểu đã công bố liên quan đến đề tài, dự án đăng ký trong 5 năm gần nhất)

TT

Tên công trình

(bài báo, công trình...)

Là tác giả hoặc

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)

Năm công bố

1

Phương pháp luận: bản chất và các hình thức phát triển

Tác giả

Giáo dục lý luận

2015

2

Vai trò của nhà nước trong việc cung cấp dịch vụ công

Tác giả

Giáo dục lý luận

2010

3

Một số lý thuyết về phát triển xã hội và quản lý phát triển xã hội

Đồng tác giả

Nxb. CTQG

2015

4

Quản trị biến đổi xã hội trong bối cảnh toàn cầu hóa

Đồng tác giả

Nxb. Thế giới

2013

5

Hoàn thiện mô hình tổ chức và quản lý đô thị Hà Nội-luận cứ và giải pháp

Đồng tác giả

Nxb. CTQG

2010

13. Số lượng văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng đã được cấp

 (Liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có)

TT

Tên và nội dung văn bằng

Năm cấp văn bằng

 

 

 

14. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn

(Liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có)

TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô,

địa chỉ áp dụng

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

 

 

 

 

15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia

(Trong 5 năm gần đây thuộc lĩnh vực nghiên cứu của đề tài, dự án đăng ký - nếu có)

Tên đề tài,dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia

Thời gian

(bắt đầu - kết thúc)

Thuộc Chương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Phát huy vai trò lực lượng sản xuất trực tiếp của khoa học công nghệ ở Việt Nam hiện nay

(chủ trì)

2015

 

Chưa nghiệm thu

Sự biến đổi quan hệ dân tộc - tôn giáo của cộng đồng người Hmông ở một số tỉnh vùng Tây Bắc

(tham gia)

2014-2015

 

Đã nghiệm thu

Vận dụng phương pháp luận biện chứng duy vật trong quá trình đổi mới ở Việt Nam

2014

 

Đã nghiệm thu

Quan hệ giữa cá nhân và cộng đồng ở nông thôn đồng bằng sông Hồng trong giai đoạn hiện nay

(tham gia)

2013-2014

 

Đã nghiệm thu

Thực hiện chính sách an sinh xã hội ở vùng Tây bắc nước ta hiện nay

(tham gia)

2010

 

Đã nghiệm thu

Pháp luật với việc điều chỉnh đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức ở nước ta hiện nay

(tham gia)

2010

 

Đã nghiệm thu

16. Giải thưởng

(Về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,... liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có)

 

TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

 

 

 

17. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác

(Liên quan đến đề tài, dự án đăng ký - nếu có)

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 7 năm 2015

 

TỔ CHỨC - NƠI  LÀM VIỆC CỦA CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM (HOẶC THAM GIA THỰC HIỆN CHÍNH) ĐỀ TÀI, DỰ ÁN[3]

(Xác nhận và đóng dấu)

 

 

Đơn vị đồng ý và sẽ dành thời gian cần thiết để Ông, Bà ... chủ trì (tham gia) thực hiện đề tài, dự án

 

CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ CHỦ NHIỆM

(HOẶC THAM GIA THỰC HIỆN CHÍNH)

ĐỀ TÀI, DỰ ÁN

(Họ, tên và chữ ký)

 

 [1] Mẫu Lý lịch này dùng cho các cá nhân đăng ký chủ trì hoặc tham gia thực hiện chính đề tài KHCN hoặc dự án SXTN (gọi tắt là dự án). Lý lịch được trình bày và in ra trên khổ giấy A4.

[2] Nếu đăng ký tham gia, ghi số thứ tự theo mục 12 bản Thuyết minh đề tài KHCN hoặc mục 11 bản Thuyết minh dự án SXTN tương ứng.

[3] Nhà khoa học không thuộc tổ chức KH&CN nào thì không cần làm thủ tục xác nhận này.
Share Post
Một số bài viết khác

- PGS.TS. Nguyễn Vũ Hoàng

- Th.s Nguyễn Gia Hùng

- Th.s Trần Minh Đức

- TS. Nguyễn Thị Hồng Vân

- TS. Hoàng Đình Minh

- TS. Vũ Xuân Bình