Xung quanh cuộc đấu tranh về hình thái ý thức ở Trung Quốc hiện nay - Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc

26/08/2015 10:13

XUNG QUANH CUỘC ĐẤU TRANH VỀ HÌNH THÁI Ý THỨC Ở TRUNG QUỐC HIỆN NAY

Theo: Lý luận và Thực tiễn

Số: 2 Tháng10 năm 2014

     Tạp chí "Minh Kính" số tháng 9 của Hồng Kông đã cho đăng toàn văn "Thông báo về tình hình hình thái ý thức hiện nay" của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Dưới đây là toàn văn thông báo do tạp chí "Minh Kính" đăng tải.

     Thông báo về tình hình thái ý thức hiện nay

     Kể từ sau Đại hội 18, xu thế chủ lưu của lĩnh vực hình thái ý thức hiện nay là dưới sự lãnh đạo kiên cường của Trung ương Đảng do đồng chí Tập Cận Bình làm Tổng Bí thư, kỳ họp Lưỡng Hội (Quốc hội và Hội nghị chính trị hiệp thương toàn quốc) đã thành công tốt đẹp, sự nghiệp của Đảng và Nhà nước có sự mở đầu tốt đẹp, bầu không khí mới về tác phong của Đảng và tác phong của chính quyền đã xuất hiện, sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được tăng cường, sự tự tin về con đường, về lý luận và về chế độ tiếp tục được duy trì, xu thế chủ lưu của hình thái ý thức phát triển đi lên một cách tích cực và lành mạnh, chủ yếu thể hiện ở: Tinh thần Đại hội 18 của Đảng và hàng loạt bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã thống nhất tư tưởng của toàn Đảng, toàn dân, nền tảng tư tưởng chung về đoàn kết không ngừng được củng cố; tập thể lãnh đạo Trung ương khóa mới đã đưa ra một loạt biện pháp mới để quản lý đất nước và thực thi chính sách, làm rõ "giấc mộng Trung Hoa" nhằm thực hiện phục hưng dân tộc Trung Hoa vĩ đại, cải tiến tác phong công tác, liên hệ chặt chẽ với quần chúng, thực hành cần kiệm, phản đối phô trương lãng phí, tăng cường đấu tranh chống tham nhũng, hủ bại xây dựng sự liêm khiết, đã phận được sự khen ngợi và ủng hộ của đông đảo cán bộ quần chúng nhân dân; kiên trì lấy việc phát triển khoa học làm chủ đề, đẩy nhanh chuyển đổi phương thức kinh tế làm hướng đi chính, nâng cao chất lượng và hiệu quả tăng trưởng kinh tế làm trung tâm, đảm bảo xu thế phát triển tốt đẹp về kinh tế, nâng cao niềm tin của người dân vào viễn cảnh phát triển; dốc sức bảo đảm và cải thiện dân sinh, đưa ra những biện pháp mới có lợi, có ích cho nhân dân, mọi người càng trông đợi hơn vào cuộc sống tốt đẹp trong tương lai; mặt trận tuyên truyền tư tưởng văn hóa lấy việc học tập, tuyên truyền, quán triệt tinh thần Đại hội 18 làm nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, nhanh chóng phát động phong trào và đưa phong trào đó phát triển theo chiều sâu, hưởng ứng chủ đề và đặc điểm nổi bật thời đại là "chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc" và "giấc mộng Trung Hoa", đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính diện, tăng cường dẫn dắt đi sâu nghiên cứu vấn đề, tăng cường quản lý mặt trận ý thức hệ, thúc đẩy thống nhất tư tưởng, tập hợp lực lượng, tạo bầu không khí tốt đẹp và mang tới sức mạnh tinh thần cho công cuộc phát triển mới trong sự nghiệp của Đảng và Nhà nước.

     Những vấn đề nổi cộm đáng quan tâm trong lĩnh vực hình thái ý thức hiện nay

     Đồng thời với việc khẳng định chủ lưu trong lĩnh vực hình thái ý thức, cũng phải nhìn rõ tình hình phức tạp và cuộc đối tượng gay gắt trong lĩnh vực này. Hiện nay, có một số trào lưu, chủ trương và hoạt động tư tưởng sai lầm đáng quan tâm như sau:

     Ca ngợi dân chủ trong chính trị và hiến pháp phương Tây. Mưu đồ phủ định sự lãnh đạo của Đảng hiện nay, phủ định chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc.

     Dân chủ trong chính trị và hiến pháp phương Tây có nội hàm và phương hướng chính trị rõ ràng. Bao gồm các nội dung như: Tam quyền phân lập, chế độ đa đảng, tư pháp độc lập, nhà nước hóa quân đội là quan niệm nhà nước, mô hình chính trị và thiết kế chế độ của giai cấp tư sản. Chủ đề dân chủ trong chính trị và hiến pháp đã có từ lâu, gần đây, liên tục được thổi phồng lên. Biểu hiện chủ yếu là: mượn cớ kỷ niệm 30 năm thực thi hiến pháp hiện hành để giương cao ngọn cờ "bảo vệ hiến pháp", "quản lý đất nước bằng pháp luật", đả kích rằng sự lãnh đạo của Đảng được đặt trên hiến pháp, Trung Quốc "có hiến pháp, nhưng lại không có nền chính trị hiến pháp". Một số người còn dùng "giấc mộng chính trị hiến pháp" để bóp méo "giấc mộng Trung Hoa" phục hưng dân tộc, nói rằng "dân chủ trong chính trị và hiến pháp là lối thoát duy nhất", "Trung Quốc nên theo kịp trào lưu chính trị hiến pháp của thế giới". Điểm mấu chốt của hành động ca ngợi dân chủ trong chính trị và hiến pháp phương Tây nằm ở chỗ trái với sự lãnh đạo của Đảng về hiến pháp và pháp luật, sử dụng dân chủ trong chính trị và hiến pháp phương Tây phủ định sự lãnh đạo của Đảng, thủ tiêu dân chủ nhân dân, thực chất là muốn phủ định hiến pháp của nước ta (Trung Quốc) và chế độ cũng như nguyên tắc mà hiến pháp xác lập, cuối cùng là thực hiện thay đổi ngọn cờ, đưa mô hình chế độ chính trị phương Tây áp đặt vào Trung Quốc.

     Ca ngợi "giá trị toàn cầu", mưu đồ làm lung lay nền tảng lý luận tư tưởng cầm quyền của Đảng.

     Mục đích chính trị của một số người trong việc ca ngợi giá trị toàn cầu là muốn biến quan niệm giá trị phương Tây thành giá trị chung vượt không gian, xuyên quốc gia và xuyên giai cấp của nhân loại, cho rằng tự do, dân chủ, nhân quyền của phương Tây có tính phổ quát và tính vĩnh hằng. Biểu hiện chủ yếu là: bóp méo các giá trị dân chủ, tự do, bình đẳng, công chính và pháp trị mà Đảng tuyên truyền hướng dẫn, nói rằng "việc Đảng Cộng sản Trung Quốc tiếp nhận giá trị toàn cầu là thắng lợi của giá trị toàn cầu"; ca ngợi "quan niệm giá trị phương Tây là chủ lưu của văn minh nhân loại", nói rằng "chỉ có tiếp nhận giá trị toàn cầu của phương Tây, Trung Quốc mới có tương lai", "cải cách mở cửa chính là quá trình từng bước tiếp nhận giá trị toàn cầu".

     Trong bối cảnh các nước phương Tây chiếm ưu thế về kinh tế, quân sự và khoa học kỹ thuật trong thời gian dài, những luận điệu này có sức mê hoặc, có khả năng lừa dối cao, mục đích nằm ở việc lập lờ sự khác biệt về bản chất giữa quan niệm giá trị phương Tây và quan niệm giá trị mà chúng ta tuyên truyền hướng dẫn, cuối cùng dùng quan niệm giá trị phương Tây để thay thế quan niệm giá trị hạt nhân của chủ nghĩa xã hội.

     Ca ngợi xã hội công dân, mưu đồ làm sụp đổ nền tảng xã hội với sự cầm quyền của Đảng.

     Xã hội công dân là lý luận chính trị xã hội bắt nguồn từ phương Tây, cho rằng quyền lợi cá nhân trong lĩnh vực xã hội là tối thượng, nhà nước không được can dự. Mấy năm trở lại đây, khái niệm xã hội công dân đã được các thế lực chống Trung Quốc biến thành công cụ chính trị, một số người ở nước ta cũng có dụng ý khác trong việc ca ngợi xã hội công dân. Biểu hiện chủ yếu là: Mượn xã hội công dân để ca ngợi quan niệm chính trị phương Tây, cho rằng xây dựng xã hội công dân ở Trung Quốc là tiến đề bảo đảm quyền lợi cá nhân, là nền tảng thực hiện dân chủ trong chính trị và hiến pháp; Coi xã hội công dân làm "phương thuốc tốt" để Trung Quốc thúc đẩy quản lý xã hội ở cơ sở, tiến hành cái gọi là "hành động công dân" dưới các hình thức. Thực chất của việc ca ngợi xã hội công dân là muốn gạt bỏ sự lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng và chính quyền cơ sở ra khỏi quần chúng cơ sở, thậm chí có đường lối trái ngược với sự lãnh đạo của các tổ chức cơ sở đảng và chính quyền cơ sở, cuối cùng hình thành lực lượng đối kháng chính trị.

     Ca ngợi chủ nghĩa tự do mới, mưu đồ thay đổi cơ cấu kinh tế cơ bản của nước ta.

     Chủ nghĩa tự do mới chủ trương tự do hóa tuyệt đối, tư hữu hóa triệt để và thị trường hóa hoàn toàn nền kinh tế, phản đối bất cứ sự can dự vào điều tiết nào của nhà nước đối với nền kinh tế. Các nước phương Tây do Mỹ cầm đầu mượn cớ toàn cầu hóa đề ra sức thúc đảy chủ nghĩa tự do mới ra toàn thế giới, gây ra hậu quả thảm họa đối với khu vực Mỹ Latinh, Liên Xô và các nước Đông Âu, cũng khiến bản thân rơi vào cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế khó thoát ra được. Biểu hiện chủ yếu của chủ nghĩa tự do mới do Trung Quốc là: Cổ súy "thuyết thị trường vạn năng", nói rằng điều tiết vĩ mô của nhà nước đã bóp nghẹt sức sống và hiệu quả của thị trường; phản đối chế độ công hữu, nói rằng doanh nghiệp nhà nước của nước ta là sự "lũng đoạn nhà nước", hiệu quả thấp, phá hoại trật tự kinh tế thị trường, nên "tư hữu hóa toàn diện". Những luận điệu này, thực chất là muốn thay đổi cơ chế kinh tế cơ bản của nước ta, làm suy yếu sự kiểm soát của chính quyền đối với huyết mạch của nền kinh tế quốc dân.

     Ca ngợi quan niệm về thông tin của phương Tây, thách thức nguyên tắc Đảng quản lý truyền thông và cơ chế quản lý xuất bản thông tin của nước ta.

     Một số người lấy "tự do thông tin" làm tấm biển quảng cáo, ca ngợi quan niệm thông tin phương Tây, phủ định nguyên tắc đảng chỉ đạo của truyền thông ở nước ta. Biểu hiện chủ yếu là: Khuếch trương truyền thông thành "công cụ xã hội", "quyền lực thứ tư", bác bỏ quan niệm thông tin của chủ nghĩa Mác; cổ súy cho "dòng chảy tự do của thông tin mạng", chỉ trích việc nước ta tăng cường quản lý Internet là trấn áp quyền tự do ngôn luận trên mạng, cho rằng truyền thông nước ta là "khu vực mù về pháp trị", là "đặc khu nhân trị", kêu gọi đưa ra Luật Thông tin theo quan niệm phương Tây, nói rằng nước ta hạn chế tự do xuất bản thông tin, cổ súy xóa bỏ ngành quản lý tuyên truyền. Thực chất của việc tuyên truyền quan niệm thông tin phương Tây là cổ súy tự do thông tin trừu tượng, tự do thông tin tuyệt đối, phản đối sự lãnh đạo của Đảng với truyền thông, mưu đồ tạo bước đột phá để can dự vào lĩnh vực ý thức hệ ở nước ta.

     Ca ngợi chủ nghĩa hư vô lịch sử, mưu đồ phủ định lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc và lịch sử Trung Quốc.

     Chủ nghĩa hư vô lịch sử lấy cớ "xét lại", bóp méo lịch sử của Đảng và lịch sử của nước Trung Quốc mới (nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa). Biểu hiện chủ yếu là: Phủ định cách mạng, nói rằng cách mạng mà Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo "chỉ đóng vai trò phá hoại"; phủ định tính tất yếu lịch sử của việc lựa chọn con đường chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc, nói rằng Trung Quốc đã "đi lầm vào ngã rẽ", lịch sử của Đảng và lịch sử của nước Trung Quốc mới là "sự kéo dài của hàng loạt sai lầm; Phủ định các sự kiện lịch sử và nhân vật lịch sử đã được ghi nhận, bôi nhọ các vị tiền bối cách mạng, lăng mạ lãnh tụ của Đảng. Gần đây, một số người còn nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí Mao Trạch Đông, phủ nhận giá trị khoa học và vai trò chỉ đạo của tư tưởng Mao Trạch Đông. Một số người đã tách biệt, thậm chí phân chia thành hai thời kỳ lịch sử là trước và sau cải cách mở cửa, hoặc là dùng thời kỳ lịch sử sau cải cách mở cửa phủ định thời kỳ lịch sử trước cải cách mở cửa, hoặc là dùng thời kỳ lịch sử trước cải cách mở cửa phủ định thời kỳ lịch sử sau cải cách mở cửa. Điểm mấu chốt của chủ nghĩa hư vô lịch sử là mưu đồ thông qua việc phủ định lịch sử của Đảng và lịch sử của nước Trung Quốc mới để phủ định hoàn toàn địa vị và vai trò lịch sử của Đảng Cộng sản Trung Quốc, tiến tới phủ định tính hợp pháp của việc Đảng Cộng sản Trung Quốc cầm quyền lâu dài.

     Nghi ngờ cải cách mở cửa, nghi ngờ tính chất xã hội chủ nghĩa của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

     Mấy năm gần đây, những bàn luận về cải cách liên tục xuất hiện, cái này nối tiếp cái kia, một số ý kiến rõ ràng đã xa rời chủ nghĩa xã hội mang đặc sắc Trung Quốc. Biểu hiện chủ yếu là: Có ý kiến quy kết cải cách mở cửa đã làm nảy sinh những mâu thuẫn, vấn đề trong phát triển, nói rằng "cải cách mở cửa vượt qua giới hạn", "đi ngược lại phương thức chủ nghĩa xã hội", chất vấn rằng những gì mà Trung Quốc đang làm hiện nay rốt cuộc có còn là chủ nghĩa xã hội hay không, thậm chí trắng trợn gọi đó là "chủ nghĩa xã hội tư bản", "chủ nghĩa tư bản nhà nước", "chủ nghĩa tư bản quan liêu mới". Có người nói rằng "cải cách còn lâu mới được thực hiện tới nơi tới chốn", "cải cách thể chế chính trị đã làm trì trệ và gây trở ngại cho cải cách thể chế kinh tế", kêu gọi phải tiến hành cải cách triệt để toàn diện theo tiêu chuẩn phương Tây. Những luận điệu này thực chất là muốn phủ định đường lối, chính sách, phương châm từ Hội nghị Trung ương 3 khóa 11 tới nay, tiến tới phủ định chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

     Những trào lưu tư tưởng và chủ trương nêu trên tồn tại rất nhiều trong truyền thông hải ngoại và các ấn phẩm xuất bản phản động, được đưa vào lãnh thổ Trung Quốc qua Internet và các kênh bí mật. Trên các diễn đàn mạng, blog và trang xã hội Weibo (twitter phiên bản Trung Quốc) cũng có sự truyền bá nhất định. Những tư tưởng trên thỉnh thoảng xuất hiện trong hội nghị báo cáo, hội thảo, giảng đường đại học, cao đẳng, diễn đàn thảo luận, hoặc trong một vài ấn phẩm xuất bản. Nếu để chúng lan rộng hoặc can dự vào nhận thức chung về tư tưởng của nhân dân trong các vấn đề trọng đại như giương ngọn cờ gì, đi con đường nào, hướng về mục tiêu nào, sẽ tác động đến đại cục ổn định phát triển và cải cách của nước ta.

     Thế lực chống Trung Quốc và "phần từ bất đồng ý kiến" trong nước còn không ngừng tiến hành hoạt động tuyên truyền trong lĩnh vực hình thái ý thức của nước ta và thách thức hình thái ý thức chủ lưu của chúng ta, các hoạt động chủ yếu trong thời gian gần đây gồm: Thứ nhất, một số người phát tán thư công khai, thư kiến nghị, thư liên danh, đưa ra yêu cầu chính trị như thả "tù nhân chính trị", "xét lại" sự kiện 4/6 (sự kiện Thiên An Môn)... làm nóng các vấn đề nhạy cảm, vấn đề điểm nóng như công khai tài sản của quan chức, sử dụng Internet để chống tham nhũng, quản lý truyền thông..., gây ra sự bất mãn đối với Đảng và Chính phủ. Thứ hai, các đại sứ quán, lãnh sự quán, cơ quan truyền thông và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài ở Trung Quốc tiến hành hoạt động trong lãnh thổ Trung Quốc dưới nhiều danh nghĩa, truyền bá quan niệm giá trị phương Tây, bồi dưỡng cái gọi là "lực lượng chính trị chống đối". Thứ ba, tung các ấn phẩm chính trị phản động ở nước ta ngoài, một số người trong nước bí mật tổ chức biên soạn ấn phẩm phản động, có một số người chụp, ghi hình theo đề tài nhạy cảm, phát tán tin đồn chính trị, bôi nhọ lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Thứ tư, ủng hộ việc tự thiêu của người Tây Tạng, gây ra sự kiện khủng bố bạo lực ở Tân Cương, mượn vấn đề dân tộc tôn giáo tiến hành hoạt động phá hoại, li khai. Thứ năm, tăng cường tuyên truyền trên Internet ở nước ta, tiến hành tụ tập phi pháp trong lãnh thổ Trung Quốc. Thứ sáu, các "phần tử bất đồng chính kiến", "nhân sĩ bảo vệ nhân quyền" sục sôi thể hiện, có kẻ hưởng ứng lời kêu gọi của thế lực chống Trung Quốc phương Tây. Tất cả cho thấy hoạt động tuyên truyền và chống tuyên truyền về hình thái ý thức vẫn nghiêm trọng, trong trường hợp chúng ta kiên trì sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, kiên trì chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, thế lực chống Trung Quốc của phương Tây sẽ không thay đổi lập trường gây sức ép để buộc chúng ta thay đổi, trước sau vẫn tìm cách phân hóa, phương Tây hóa và xuất khẩu cuộc "cách mạng sắc màu" vào nước ta. Vì lẽ đó, chúng ta tuyệt đối không thể lơi là, càng không thể mất cảnh giác.

     Coi trọng cao độ công tác hình thái ý thức.

     Kinh nghiệm lịch sử chứng minh không làm tốt công tác kinh tế sẽ xuất hiện vấn đề lớn, không làm tốt công tác hình thái ý thức cũng sẽ xuất hiện vấn đề lớn. Đứng trước rủi ro hiện thực từ việc thế lực chống Trung Quốc của phương Tây tiến hành Tây hóa, phân hóa và xuất khẩu "cách mạng sắc màu" đối với nước ta, đứng trước thách thức khắc nghiệt của lĩnh vực hình thái ý thức hiện nay, đảng ủy và chính quyền các cấp, đặc biệt là các đồng chí lãnh đạo cốt cán phải rất coi trọng công tác về hình thái ý thức, nắm chắc quyền lãnh đạo và quyền chủ động.

     Tăng cường lãnh đạo đối với công tác hình thái ý thức.

     Đảng ủy và chính quyền các cấp phải nhận thức đầy đủ tính lâu dài, tính phức tạp và tính gay gắt của cuộc đấu tranh về hình thái ý thức, tăng cường hơn nữa ý thức chính trị, ý thức đại cục, ý thức trách nhiệm, ý thức hoạn nạn. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, đưa công tác hình thái ý thức vào chương trình nghị sự quan trọng, thường xuyên phân tích và nghiên cứu tình hình mới, xu hướng mới trong lĩnh vực hình thái ý thức, kịp thời ứng phó hữu hiệu, ngăn chặn và xử lý tốt các vấn đề về hình thái ý thức.

     Dẫn dắt cán bộ đảng viên nhận rõ đúng sai về mặt lý luận.

     Bác bỏ mạnh mẽ chủ trương và trào lưu tư tưởng sai trái có ảnh hưởng và nguy hại lớn, giúp đỡ mọi người nhận rõ đúng sai, làm trong sạch nhận thức. Cán bộ đảng viên, đặc biệt là cán bộ cao cấp phải giỏi nhìn nhận vấn đề về mặt chính trị, về mặt đại cục, về mặt chiến lược và về mặt lý luận, nhận rõ bản chất của quan điểm, chủ trương sai trái, tức là nhận rõ sai lầm về mặt lý luận của quan điểm, chủ trương đó, có năng lực nhìn rõ bản chất của quan điểm, chủ trương sai lầm, cũng có năng lực nhận rõ sự nguy hại về chính trị của nó. Đối với các nguyên tắc chính trị lớn và những vấn đề đúng, sai lớn, việc ủng hộ cái gì, phản đối cái gì phải rõ ràng về chủ trương, kiên định về thái độ. Phải có kỷ luật chính trị nghiêm minh, bảo đảm sự nhất trí cao độ với Trung ương Đảng do đồng chí Tập Cận Bình làm Tổng Bí thư về mặt tư tưởng, về mặt chính trị và về mặt hành động, không cho phép tuyên truyền luận điệu đi ngược lý luận và đường lối, phương châm, chính sách của Đảng, không cho phép công khai phát biểu ý kiến đi ngược với quyết định của Trung ương, không cho phép bịa đặt, truyền bá tin đồn chính trị và nói xấu hình tượng của Đảng và Nhà nước.

     Kiên trì không thay đổi nguyên tắc Đảng quản lý truyền thông.

Chế độ chính trị và tính chất truyền thông của chúng ta quyết định điều này. Phải kiên trì phương hướng chính trị đúng đắn, nắm chắc nguyên tắc Đảng chỉ đạo và trách nhiệm xã hội của truyền thông, về mặt chính trị (truyền thông) phải nhất trí với Đảng. Kiên trì định hướng dư luận đúng đắn, phải quán xuyến toàn bộ quá trình và các lĩnh vực công tác bằng yêu cầu định hướng đúng đắn, không để lọt trên các phương diện từ chính trị, nội dung, chương trình tới kỹ thuật. Đặt việc xây dựng đội ngũ và ê kíp lãnh đạo các phương tiện truyền thông ở vị trí quan trọng hơn, tăng cường giáo dục quan điểm về thông tin theo chủ nghĩa Mác, bảo đảm quyền lý luận các phương tiện truyền thông đều nằm trong tay Trung ương Đảng do đồng chí Tập Cận Bình làm Tổng Bí thư.

     Tăng cường quản lý một cách thiết thực trên mặt trận hình thái ý thức

     Đối với sự kiện nhạy cảm, vấn đề khó khăn phức tạp về hình thái ý thức, phải ghi sâu trách nhiệm chính trị, dũng cảm đương đầu, dám nắm giữ, dám quản lý, phải làm tròn nhiệm vụ, phải làm hết trách nhiệm bảo vệ đất nước. Tăng cường quản lý mặt trận văn hóa, các cấp, hoàn thiện và thực thi chế độ quản lý liên quan, tuyệt đối hóa không được để trào lưu tư tưởng và chủ trương sai lầm có kênh truyền bá. Nghiêm túc quán triệt thực thi "Quyết định của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc về việc tăng cường bảo vệ thông tin mạng", tăng cường dẫn dắt dư luận trên mạng, làm trong sạch hóa môi trường dư luận mạng, cải tiến và sáng tạo phương thức, phương pháp quản lý, phải làm được việc quản lý theo pháp luật, quản lý một cách khoa học và quản lý một cách hiệu quả./.

 
Share Post
Một số bài viết khác

- Sự xung đột của các tư tưởng kinh tế - Tác giả: Lawrence H.White

- Tại sao cần đọc các tác phẩm cổ điển về kinh tế? - Tác giả: Peter J. Boettke

- Sự đụng độ của các định nghĩa - Tác giả: Edward Said - Biên dịch: Lê Nguyên Long

- Tranh cãi về các mô hình trong kinh tế học - Tác giả: Dani Rodrik - Biên dịch: Nguyễn Quỳnh Chi - Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

- Hai hệ thống pháp luật Common Law và Civil Law - Tác giả: Nguyễn Minh Tuấn

- Chủ nghĩa hiện thực tân cổ điển và các lý thuyết về chính sách đối ngoại - Biên dịch: Nguyễn Thị Ngọc Ánh | Hiệu đính: Trương Minh Huy Vũ

- Phân tích chính sách đối ngoại - Biên dịch: Đào Tuấn Ninh | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp

- Mối quan hệ biện chứng nội sinh và ngoại sinh tạo thành sức mạnh của dân tộc và của sự phát triển - Tác giải: GS.TS. Đinh Xuân Dũng