Nghiên cứu học thuật


Sự xung đột của các tư tưởng kinh tế - Tác giả: Lawrence H.White Sự xung đột của các tư tưởng kinh tế - Tác giả: Lawrence H.White



Tại sao cần đọc các tác phẩm cổ điển về kinh tế? - Tác giả: Peter J. Boettke Tại sao cần đọc các tác phẩm cổ điển về kinh tế? - Tác giả: Peter J. Boettke



Sự đụng độ của các định nghĩa - Tác giả: Edward Said - Biên dịch: Lê Nguyên Long Sự đụng độ của các định nghĩa - Tác giả: Edward Said - Biên dịch: Lê Nguyên Long



Tranh cãi về các mô hình trong kinh tế học - Tác giả: Dani Rodrik - Biên dịch: Nguyễn Quỳnh Chi - Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Tranh cãi về các mô hình trong kinh tế học - Tác giả: Dani Rodrik - Biên dịch: Nguyễn Quỳnh Chi - Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp



Hai hệ thống pháp luật Common Law và Civil Law - Tác giả: Nguyễn Minh Tuấn Hai hệ thống pháp luật Common Law và Civil Law - Tác giả: Nguyễn Minh Tuấn



Chủ nghĩa hiện thực tân cổ điển và các lý thuyết về chính sách đối ngoại - Biên dịch: Nguyễn Thị Ngọc Ánh | Hiệu đính: Trương Minh Huy Vũ Chủ nghĩa hiện thực tân cổ điển và các lý thuyết về chính sách đối ngoại - Biên dịch: Nguyễn Thị Ngọc Ánh | Hiệu đính: Trương Minh Huy Vũ



Phân tích chính sách đối ngoại - Biên dịch: Đào Tuấn Ninh | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp Phân tích chính sách đối ngoại - Biên dịch: Đào Tuấn Ninh | Hiệu đính: Lê Hồng Hiệp



Mối quan hệ biện chứng nội sinh và ngoại sinh tạo thành sức mạnh của dân tộc và của sự phát triển - Tác giải: GS.TS. Đinh Xuân Dũng Mối quan hệ biện chứng nội sinh và ngoại sinh tạo thành sức mạnh của dân tộc và của sự phát triển - Tác giải: GS.TS. Đinh Xuân Dũng



Xung quanh cuộc đấu tranh về hình thái ý thức ở Trung Quốc hiện nay - Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc Xung quanh cuộc đấu tranh về hình thái ý thức ở Trung Quốc hiện nay - Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc



Thế nào là đổi mới tư duy - Tác giả: GS. Nguyễn Đình Chú Thế nào là đổi mới tư duy - Tác giả: GS. Nguyễn Đình Chú



Lý thuyết của NIKLAS LUHMANN về sự phân hóa của xã hội - Tác giả: GS,TS. Lê Ngọc Hùng Lý thuyết của NIKLAS LUHMANN về sự phân hóa của xã hội - Tác giả: GS,TS. Lê Ngọc Hùng



Nhận thức của Đảng về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước qua gần 30 năm đổi mới - Trích báo cáo "Tổng kết 30 năm đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước" của Bộ Công thương Nhận thức của Đảng về đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước qua gần 30 năm đổi mới - Trích báo cáo "Tổng kết 30 năm đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước" của Bộ Công thương



Bàn thêm về luận thuyết “Trung Quốc hóa, thời đại hóa và đại chúng hóa chủ nghĩa Mác” của Trung Quốc - Tác giả: PGS, TS. Lê Văn Toan Bàn thêm về luận thuyết “Trung Quốc hóa, thời đại hóa và đại chúng hóa chủ nghĩa Mác” của Trung Quốc - Tác giả: PGS, TS. Lê Văn Toan



Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về Đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền qua 30 năm đổi mới của Việt Nam - Tác giả: GS.TS Lê Hữu Nghĩa Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về Đảng cộng sản Việt Nam cầm quyền qua 30 năm đổi mới của Việt Nam - Tác giả: GS.TS Lê Hữu Nghĩa



Biến đổi cơ cấu xã hội sau 30 năm đổi mới và một số vấn đề về quản lý  phát triển ở Việt Nam - Tác giả: GS.TS. Nguyễn Văn Khánh, PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh Biến đổi cơ cấu xã hội sau 30 năm đổi mới và một số vấn đề về quản lý phát triển ở Việt Nam - Tác giả: GS.TS. Nguyễn Văn Khánh, PGS.TS. Nguyễn Tuấn Anh



Đổi mới mô hình tổ chức bộ máy và hoạt động của hệ thống tư pháp ở Việt Nam hiện nay - Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Tất Viễn Đổi mới mô hình tổ chức bộ máy và hoạt động của hệ thống tư pháp ở Việt Nam hiện nay - Tác giả: PGS. TS. Nguyễn Tất Viễn



Xây dựng hệ thống các giải pháp ở tầm chính sách và lựa chọn giải pháp đột phá để phát triển văn hóa thực sự là sức mạnh nội sinh của dân tộc -  Tác giả: GS.TS. Đinh Xuân Dũng Xây dựng hệ thống các giải pháp ở tầm chính sách và lựa chọn giải pháp đột phá để phát triển văn hóa thực sự là sức mạnh nội sinh của dân tộc - Tác giả: GS.TS. Đinh Xuân Dũng