Giới thiệu Viên Nghiên Cứu Chính Sách và Phát Triển

02/03/2015 10:55

Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh được thành lập năm 1953, tiền thân là các trường Đảng khu Tả Ngạn, khu Ba, khu Bốn, Tây Bắc, Việt Bắc trong những năm 1953 - 1959. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Học viện đã trải qua nhiều thời kỳ hoạt động với những tên gọi khác nhau, đó là:

       - Trường Nguyễn Ái Quốc I (năm 1983), ra đời trên cơ sở hợp nhất các trường Nguyễn Ái Quốc I, II, III, IV tồn tại  từ những năm 1959-1983.

       - Trường Nguyễn Ái Quốc khu vực I (năm 1990), ra đời trên cơ sở hợp nhất trường Nguyễn Ái Quốc I với trường Tổ chức - Kiểm tra Trung ương theo Quyết định số 103-QĐ/TW ngày 1/3/1990 của Ban Bí thư Trung ương I.

       - Phân viện Hà Nội (Năm 1993), thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh theo Quyết định số 61-QĐ/TW ngày 10/3/1993 của Bộ Chính trị.

       - Học viện Chính trị khu vực I (năm 2005), thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh theo Quyết định số 149-QĐ/TW ngày 2/8/2005 của Bộ Chính trị.

     - Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I (năm 2007) thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh theo Quyết định số 100-QĐ/TW ngày 22/10/2007 của Bộ Chính trị và Nghị định số 129/2008/NĐ-CP ngày 17/2/2008 của Chính phủ.

       Như vậy, từ một trường đảng ra đời trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp với chức năng chủ yếu lúc đầu là đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cấp huyện cho Đảng, Nhà nước, phục vụ sự nghiệp “kháng chiến, kiến quốc”, đến nay Học viện đã trở thành một đơn vị thuộc hệ thống Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, với chức năng, nhiệm vụ ngày càng được mở rộng và đa dạng.

      Theo tinh thần Quyết định số 300/QĐ-HVCTQG ngày 6/3/2006 của Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Quyết định số 100-QĐ/TW ngày 22/10/2007 của Bộ Chính trị và Nghị định số 129/2008/NĐ-CP ngày 17/2/2008 của Chính phủ, chức năng của Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I được xác định: Là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý trung cấp, cao cấp, công chức hành chính, viên chức quản lý các đơn vị sự nghiệp và doanh nghiệp, cán bộ khoa học chính trị và hành chính của hệ thống chính trị trên địa bàn được phân công; là trung tâm nghiên cứu khoa học lý luận Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các khoa học chính trị và khoa học hành chính.

       Học viện có nhiệm vụ:

          1. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt và dự nguồn cho cấp trưởng, phó phòng và tương đương của các Bộ, Ban, ngành Trung ương và các Sở, Huyện, Quận, Thị xã thuộc các tỉnh trên địa bàn được phân công; đào tạo để chuẩn hóa chức danh công chức cho cán bộ không thuộc diện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; đào tạo, bồi dưỡng chức danh Bí thư Đảng ủy, chủ tịch Huyện, Giám đốc Doanh nghiệp Nhà nước trên địa bàn được phân công; đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ lý luận chính trị cho Đảng nhà nước Lào; đào tạo cao học một số chuyên ngành theo sự phân công của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ Giáo dục - Đào tạo.

         2. Nghiên cứu khoa học lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, khoa học chính trị, hành chính và một số ngành khoa học xã hội - nhân văn khác theo hướng: phục vụ việc nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng và hoàn thiện đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, tổng kết, làm sáng tỏ những vấn đề lý luận và thực tiễn mới nảy sinh; chú trọng cả nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng, gắn lý luận với thực tiễn…

         3. Hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học theo quy định của Đảng, Nhà nước và của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

       Hiện nay, Học viện có 14 khoa, 01 Văn phòng, 03 ban, 01 Trung tâm Thông tin - Tư liệu - Thư viện; 01 Tạp chí Giáo dục lý luận chính trị và 07 Phòng chức năng. Có 355 cán bộ, viên chức trong đó có 14 Phó giáo sư, tiến sĩ; 59 Tiến sĩ; 118 Thạc sĩ, 123 cử nhân, 38 cán bộ có trình độ cao đẳng và trình độ khác.

       Tính từ năm 2008 - 2013, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I đã đào tạo 17.670 học viên cho các hệ đào tạo cao cấp lý luận chính trị - hành chính, bồi dưỡng nghiệp vụ, cử nhân chính trị chuyên ngành Tổ chức cho Đảng và Nhà nước Lào và cao học. Đã và đang chủ trì thực hiện 11 đề tài cấp Nhà nước; 23 đề tài cấp Bộ; 146 đề tài cấp cơ sở; 13, hội thảo cấp Học viện; 02 đề tài hội thảo quốc tế; 11 đề tài nghiên cứu và tổng kết thực tiễn.

       Hiện nay, Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I có quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học với các nước: Trung Quốc, Lào, Nga, Úc, Anh, Pháp, Hàn Quốc, Nhật Bản...

       Cơ sở vật chất, kỹ thuật, trang thiết bị của Học viện đã được đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp; đến nay, hệ thống giảng đường, thư viện, nhà ở học viên, nhà hiệu bộ, trang thiết bị dạy học từng bước được hiện đại hóa, về cơ bản đáp ứng được yêu cầu phục vụ học tập, giảng dạy, nghiên cứu và quản lý của Học viện.

       Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Học viện đã được tặng thưởng:

          Năm 1993: Huân chương Độc lập hạng Nhì

          Năm 2003: Huân chương Độc lập hạng Nhất

          Năm 2008: Huân chương Hồ Chí Minh

          Năm 2012: Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ

      Đảng bộ Học viện hàng năm được công nhận là Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Công đoàn Học viện được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Nhiều tập thể và cá nhân được tặng danh hiệu thi đua của Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.Share Post