Lịch sử hình thành

Lịch sử hình thành


Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức


Giới thiệu Viên Nghiên Cứu Chính Sách và Phát Triển

Học viện Chính trị - Hành chính khu vực I thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh được thành lập năm 1953, tiền thân là các trường Đảng khu Tả Ngạn, khu Ba, khu Bốn, Tây Bắc, Việt Bắc trong những năm 1953 - 1959. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Học viện đã trải qua nhiều thời kỳ hoạt động với những tên gọi khác nhau, đó là: