Giới thiệu sách: "Tâm lý bầy đàn" - Tác giả: Mark Earls

28/12/2015 15:30


MỘT CUỐN SÁCH VỀ HÀNH VI ĐÁM ĐÔNG

     Cuốn sách này dành cho những ai đang tìm cách thay đổi hành vi của nhiều người - như khách hàng, nhân viên hay những công dân riêng của họ. Đây không phải là cuốn sách hướng dẫn kỹ năng tự hoàn thiện - dù tôi đã học được rất nhiều về bản thân mình trong quá trình nghiên cứu và viết nó. Nó cũng không có ý định thách thức các chuyên gia - những người đang giúp những người khác thay đổi cuộc sống.

     Cuốn sách này cũng không viết về các cá nhân và hành vi cá nhân; nó viết về hành vi đám đông

     Vì sao điều này lại quan trọng?

     Các hoạt động Marketing, quản trị, chính sách công và cung cấp dịch vụ thật ra không liên quan đến nhà xưởng, bệnh viện, tài chính, hợp đồng chất lượng dịch vụ (SLA), hay các thước đo mức độ hài lòng hoặc bất kỳ điều gì khác mà chúng ta cảm thấy thoải mái và dễ đo lường. Thay vào đó chúng là (hay nên là) hành vi con người, nhưng không phải là hành vi của từng cá nhân - mọi tổ chức cần phải thỏa mãn cũng như tận dụng tài năng và nỗ lực của nhiều người: khách hàng, nhân viên và công dân, v.v... Cả ba đối tượng này đều liên quan - hay nên liên quan - đến hành vi đám đông cũng như cách thức để đón đầu và phát triển nó.

     Xin giới thiệu cùng bạn đọc!
Share Post
Một số bài viết khác

- Báo cáo tổng quan các nghiên cứu về giảm nghèo ở Việt Nam

- Tổng quan Báo cáo phát triển con người năm 2015 - Việc làm vì phát triển con người

- PAPI 2015 - Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam

- Doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam - Khái niệm, bối cảnh và chính sách

- Đề án tổng thể - Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều dựa vào thu nhập sang đa chiều áp dụng trong giai đoạn 2016-2020

- Country Reports - 15 years Achieving the Viet Nam Millennium Development Goals

- Báo cáo quốc gia - Kết quả 15 năm thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Việt Nam

- Sách chuyên khảo: Thể chế pháp luật của một số quốc gia trên thế giới