Giới thiệu sách: "Cẩm nang xây dựng dự án nghiên cứu trong khoa học xã hội" - Tác giả: Gordon Mace, Francois Petry

28/12/2015 16:26


      Về tác giả:

     François Petry là giáo sư khoa học chính trị và Giám đốc trung tâm phân tích chính sách công tại Đại học Laval (Québec - Canada). Ông đã xuất bản nhiều bài báo khoa học trên các cuộc thăm dò và công luận, chính sách công. Ông đã viết nhiều cuốn sách về phương pháp, chính sách công và tài chính công.

    Gordon Mace là giáo sư khoa học chính trị trường nghiên cứu Quốc tế cao cấp tại Đại học Laval (Québec - Canada). Ông là người nhận được giải thưởng Distinguished Scholar ISA Canada 2008.

     Về tác phẩm:

…“Tôi viết quyển sách này trước hết là dành cho sinh viên của tôi. Những ví dụ được sử dụng chủ yếu lấy từ ngành chính trị học. Nhưng các khoa học xã hội xét trong tổng thể không đạt đến mức độ chuyên môn hóa đến mức ta có thể nói đến phương pháp riêng biệt cho từng ngành. Trong các khoa học về con người, sử dụng cách nói của Piaget, những yêu cầu căn bản về phương pháp khoa học là hoàn toàn như nhau từ lĩnh vực này đến lĩnh vực khác. Do vậy, những sinh viên không theo ngành chính trị học cũng có thể rút tỉa được nhiều ích lợi từ quyển sách nhỏ này.”…

(Trích Lời nói đầu – Cho lần xuất bản đầu tiên, Cẩm nang xây dựng dự án nghiên cứu trong khoa học xã hội, Gordon Mace và François Pétry, Lê Minh Tiến dịch, NXB Tri thức, 2013).

     Dự án nghiên cứu là một công cụ nền tảng giúp tổ chức tư duy cũng như phát huy tính tự chủ, khả năng phân tích và óc tổng hợp trong nghiên cứu. Lần tái bản thứ ba này trước hết nhằm cô đọng các giai đoạn khác nhau trong tiến trình nghiên cứu mà trong đó các kiến thức nền tảng của tiến trình phương pháp luận được trình bày và kiến giải một cách nghiêm túc. Thông qua từng giai đoạn, tập sách này hướng đến việc giúp cho sinh viên khoa học xã hội, xã hội học, dân số học, kinh tế học, chính trị học cũng như giới nghiên cứu thiết kế được một dự án nghiên cứu vốn là bước khởi đầu cho mọi phân tích sâu hơn sau đó.

     Xin giới thiệu cùng bạn đọc!
Share Post
Một số bài viết khác

- Báo cáo tổng quan các nghiên cứu về giảm nghèo ở Việt Nam

- Tổng quan Báo cáo phát triển con người năm 2015 - Việc làm vì phát triển con người

- PAPI 2015 - Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam

- Doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam - Khái niệm, bối cảnh và chính sách

- Đề án tổng thể - Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều dựa vào thu nhập sang đa chiều áp dụng trong giai đoạn 2016-2020

- Country Reports - 15 years Achieving the Viet Nam Millennium Development Goals

- Báo cáo quốc gia - Kết quả 15 năm thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Việt Nam

- Sách chuyên khảo: Thể chế pháp luật của một số quốc gia trên thế giới