Báo cáo tổng quan các nghiên cứu về giảm nghèo ở Việt Nam

24/05/2016 19:54

Giảm nghèo ở Việt Nam không chỉ là vấn đề chính sách mà còn là một vấn đề xã hội nổi bật, chủ đề của rất nhiều các nghiên cứu, đánh giá được thực hiện bởi các tổ chức trong và ngoài nước. Đối với các tổ chức trong nước, một phần là các Viện, trung tâm thuộc các Bộ/ngành, số khác thuộc các trường Đại học. Với các tổ chức còn lại, phần lớn là các tổ chức phi chính phủ trong nước và các công ty tư vấn tư nhân. Sự tham gia đa dạng của các tổ chức nghiên cứu về giảm nghèo cho thấy cách thức tiếp cận, đánh giá và các kết quả nghiên cứu rất phong phú, nhiều chiều về giảm nghèo ở Việt Nam. Cũng từ đó, hệ thống các khuyến nghị trong các nghiên cứu rất phong phú và đa dạng.

Nội dung chi tiết của ấn phẩm xin vui lòng tải file đính kèm dưới đây!


Tải file đính kèm: Click vào đây.

Share Post
Một số bài viết khác

- Tổng quan Báo cáo phát triển con người năm 2015 - Việc làm vì phát triển con người

- PAPI 2015 - Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam

- Doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam - Khái niệm, bối cảnh và chính sách

- Đề án tổng thể - Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều dựa vào thu nhập sang đa chiều áp dụng trong giai đoạn 2016-2020

- Country Reports - 15 years Achieving the Viet Nam Millennium Development Goals

- Báo cáo quốc gia - Kết quả 15 năm thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Việt Nam

- Sách chuyên khảo: Thể chế pháp luật của một số quốc gia trên thế giới

- Chỉ dẫn thông tin khoa học tuần 9 (2016)