Hợp đồng thuê khoán chuyên môn

15/08/2015 09:12

Hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ số: 04/2014/HĐ-ĐXPX của đề tài: "Nghiên cứu dịch vụ công ở khu vực đô thị nước ta trong điều kiện cải cách khu vực công và hội nhập quốc tế".Share Post
Một số bài viết khác

- Đề án nghiên cứu biên soạn bộ lịch sử Việt Nam: Lịch sử Việt Nam 1986 -2000.

- Đề án nghiên cứu biên soạn bộ lịch sử Việt Nam: Biên niên lịch sử Việt Nam từ 1945 đến 2015.

- Đề tài cấp Nhà nước mã số: KX.03.20/11-15

- Đề tài cấp Nhà nước mã số: KX.02.19/11-15