Đề tài cấp Nhà nước mã số: KX.03.20/11-15

15/08/2015 09:04

Tên đề tài: "Phát triển con người vùng duyên hải Nam Trung Bộ hiện nay".

Mã số: KX.03.20/11-15

Những người thực hiện:

 TS. Phí Hùng Cường

 NCS. Ngô Quang Trung

 NCS. Trần Minh Hoàng

 NCS. Nguyễn Lê Thạch

 Th.S Trần Minh Đức

 CN. Lê Thị PhượngShare Post
Một số bài viết khác

- Đề án nghiên cứu biên soạn bộ lịch sử Việt Nam: Lịch sử Việt Nam 1986 -2000.

- Đề án nghiên cứu biên soạn bộ lịch sử Việt Nam: Biên niên lịch sử Việt Nam từ 1945 đến 2015.

- Hợp đồng thuê khoán chuyên môn

- Đề tài cấp Nhà nước mã số: KX.02.19/11-15