Đề tài cấp Nhà nước mã số: KX.02.19/11-15

15/08/2015 08:59

Tên đề tài: "Những vấn đề quản lý và phát triển xã hội trong cộng đồng ngư dân các tỉnh duyên hải miền Trung nước ta đến năm 2020"

Mã số: KX.02.19/11-15

Những người thực hiện:

TS. Vũ Xuân Bình

— TS. Nguyễn Đình Quỳnh

 Th.S Nguyễn Gia Hùng

 Th.S Nguyễn Thanh Bình

 Th.S Lê Tuấn Vinh

 CN. Lê Thị Phượng
Share Post
Một số bài viết khác

- Đề án nghiên cứu biên soạn bộ lịch sử Việt Nam: Lịch sử Việt Nam 1986 -2000.

- Đề án nghiên cứu biên soạn bộ lịch sử Việt Nam: Biên niên lịch sử Việt Nam từ 1945 đến 2015.

- Hợp đồng thuê khoán chuyên môn

- Đề tài cấp Nhà nước mã số: KX.03.20/11-15