Đề án nghiên cứu biên soạn bộ lịch sử Việt Nam: Biên niên lịch sử Việt Nam từ 1945 đến 2015.

03/09/2015 15:26

Đề án nghiên cứu biên soạn bộ lịch sử Việt Nam: "Biên niên lịch sử Việt Nam từ 1945 đến 2015".
Share Post
Một số bài viết khác

- Đề án nghiên cứu biên soạn bộ lịch sử Việt Nam: Lịch sử Việt Nam 1986 -2000.

- Hợp đồng thuê khoán chuyên môn

- Đề tài cấp Nhà nước mã số: KX.03.20/11-15

- Đề tài cấp Nhà nước mã số: KX.02.19/11-15