Cơ cấu tổ chức

14/08/2015 22:54

Cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển (IPD)

     1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức


     2. Biên chế của Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển được xác định theo quy định về tiêu chuẩn chức danh và vị trí việc làm của cán bộ, viên chức được Giám đốc Học viện giao.

     Ngoài số biên chế cố định, Viện có quyền tự chủ trong thuê khoán lao động theo quy định chung của Nhà nước và của Học viện.

     3. Chế độ làm việc, trách nhiệm thực hiện và cơ chế tài chính:

       3.1. Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển được tổ chức và hoạt động theo chế độ Thủ trưởng. Mối quan hệ công tác giữa Viện trưởng với các Phó Viện trưởng và viên chức trong Viện; giữ Viện với các bộ phận trực thuộc và chi bộ, công đoàn được quy định trong Chế độ làm việc của Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển.

     - Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển là người đứng đầu và lãnh đạo Viện, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Học viện và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Viện; phân công nhiệm vụ và định kỳ theo dõi, kiểm tra công việc của cán bộ, viên chức cấp dưới để từ đó nhận xét, đánh giá công tác và điều chỉnh, sắp xếp lại công tác thích hợp cho từng cán bộ, viên chức; đảm bảo cán bộ, viên chức phát huy tốt trách nhiệm công tác và hiệu quả công việc.

     - Phó Viện trưởng chấp hành sự phân công của Viện trưởng, giúp Viện trưởng chỉ đạo, thực hiện một số nhiệm vụ công tác của Viện và chịu trách nhiệm trước Viện trưởng lĩnh vực công tác được phân công.

     - Cán bộ, viên chức của Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển thực hiện các nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch và sự phân công của Viện trưởng được xác định cụ thể trong bản mô tả vị trí việc làm đăng trên trang Web Học viện; chịu trách nhiệm trước Viện trưởng về toàn bộ nội dung công việc được phân công phụ trách; báo cáo Viện trưởng về kết quả thực hiện công việc được giao. Theo yêu cầu công việc, viên chức của Viện có thể nhận nhiệm vụ trực tiếp từ Ban Giám đốc Học viện, đồng thời có trách nhiệm báo cáo với lãnh đạo Viện trực tiếp.

      3.2. Cơ chế tài chính của Viện hoạt động theo quy định của pháp luật, của Học viện và chế độ kế toán của Nhà nước.

Share Post