Chức năng - Nhiệm vụ

15/06/2015 10:25

Vị trí, chức năng:

Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Học viện Chính trị khu vực I (gọi tắt là Học viện).

Viện có chức năng nghiên cứu khoa học liên ngành, tư vấn chính sách và đào tạo chuyển giao kết quả nghiên cứu.

Viện có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng.

Nhiệm vụ:

1. Xây dựng kế hoạch hàng tháng, hàng quý và năm của Viện trình Giám đốc Học viện phê duyệt;

2. Nghiên cứu khoa học liên ngành để cung cấp luận cứ khoa học, tư vấn chính sách cho các bộ/ban/ngành Trung ương, tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

3. Nghiên cứu, biên soạn tài liệu phục vụ cho cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng - lý luận.

4. Đào tạo chuyển giao kết quả nghiên cứu của các đề tài, dự án.

5. Đầu mối tập hợp đội ngũ khoa học liên ngành, nhóm nghiên cứu mạnh để thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, tư vấn chính sách và tổ chức tri thức phù hợp với điều kiện mới.

6. Huy động các nguồn lực thông qua các cơ chế, hình thức hợp tác đa dạng, linh hoạt để phục vụ cho nghiên cứu khoa học liên ngành, tư vấn chính sách và đào tạo chuyển giao.

7. Là đơn vị cơ sở trực tiếp quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Viện về mọi mặt; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ; thực hiện chế độ, chính sách, công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức của Viện theo thẩm quyền; thực hiện phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đơn vị theo quy định của pháp luật; quản lý tài chính và tài sản theo phân cấp của Giám đốc Học viện.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.

Share Post