Phân tích so sánh pháp luật phòng, chống tham nhũng quốc tế: Bài học về những cơ chế xử lý và thực thi cho Việt Nam

15/10/2015 10:28

     Loạt bài báo cáo nghiên cứu chính sách về Cải cách hành chính công và Chống tham nhũng này do Ông Jairo Acuña-Alfaro, Cố vấn Chính sách về Cải cách hành chính và Chống tham nhũng của UNDP Việt Nam, điều phối và biên tập.Đây là những nghiên cứu phân tích xu thế của các tiến trình và biện pháp thực hiện cải cách hành chính công trong các lĩnh vực cụ thể của nền hành chính công ở Việt Nam. Để giải quyết những thách thức về kinh tế, xã hội, chính trị và môi trường mà Việt Nam đang phải đối mặt, các nhà hoạch định chính sách cần những luận cứ thực chứng. Những bài nghiên cứu chính sách này nhằm cung cấp một số nội dung cho những thảo luận hiện nay về đổi mới chính sách, từ đó góp phần thúc đẩy hơn nữa những nỗ lực phát triển của Việt Nam.Ba nguyên tắc chủ đạo trong thực hiện những nghiên cứu chính sách này là: (i) nghiên cứu thực chứng, (ii) sâu sắc về học thuật và độc lập trong phân tích, và (iii) hợp lý về mặt xã hội và có sự tham gia của các bên liên quan. Để đạt được ba nguyên tắc đó đòi hỏi cách tiếp cận nghiên cứu chuyên sâu và xác định một cách hệ thống và cặn kẽ các biện pháp chính sách nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng.


Tải file đính kèm: Click vào đây.

Share Post
Một số bài viết khác

- Growth that works for all - Viet Nam Human Development Report 2015 On Inclusive Growth

- Policy Brief - Viet Nam National Human Development Report 2015 - Growth that works for all

- Báo cáo tóm tắt chính sách - Báo cáo Phát triển con người Việt Nam năm 2015 về Tăng trưởng bao trùm

- Báo cáo phát triển con người Việt Nam 2015 về tăng trưởng bao trùm

- Báo cáo tổng quan: Việt Nam 2035 - Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ

- Phát triển hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam đến năm 2020

- Dịch vụ xã hội phục vụ phát triển con người