Dịch vụ xã hội phục vụ phát triển con người

14/10/2015 14:00

     Báo cáo phát triển con người quốc gia này đưa ra một phân tích dựa trên bằng chứng về sự tiến bộ trong phát triển con người của Việt Nam ở cấp địa phương, tập trung đặc biệt vào các vấn đề về sức khỏe và giáo dục. Báo cáo xem xét những thách thức mà nhiều người Việt Nam đang phải đối mặt trong việc tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản. Báo cáo cho thấy gia tăng bất bình đẳng về kinh tế đi kèm với sự chênh lệch dai dẳng trong các chỉ tiêu về giáo dục và y tế cơ bản như thế nào. Báo cáo kết luận rằng nếu Việt Nam muốn tiếp tục đạt được mức phát triển con người cao hơn, thì việc đảm bảo tiếp cận toàn dân và công bằng đối với dịch vụ y tế và giáo dục là vô cùng cần thiết.


Tải file đính kèm: Click vào đây.

Share Post
Một số bài viết khác

- Growth that works for all - Viet Nam Human Development Report 2015 On Inclusive Growth

- Policy Brief - Viet Nam National Human Development Report 2015 - Growth that works for all

- Báo cáo tóm tắt chính sách - Báo cáo Phát triển con người Việt Nam năm 2015 về Tăng trưởng bao trùm

- Báo cáo phát triển con người Việt Nam 2015 về tăng trưởng bao trùm

- Báo cáo tổng quan: Việt Nam 2035 - Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ

- Phân tích so sánh pháp luật phòng, chống tham nhũng quốc tế: Bài học về những cơ chế xử lý và thực thi cho Việt Nam

- Phát triển hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam đến năm 2020