Báo cáo tóm tắt chính sách - Báo cáo Phát triển con người Việt Nam năm 2015 về Tăng trưởng bao trùm

23/03/2016 11:17

Để đọc nội dung Báo cáo tóm tắt chính sách (tiếng Việt), xin mời tải file đính kèm bên dưới.

Để xem Bản Báo cáo tóm tắt chính sách bằng tiếng Anh, xin mời ấn vào đường link: http://ipd.org.vn/an-pham/policy-brief-viet-nam-national-human-development-report-2015-growth-that-works-for-all-a423.html

Để xem Toàn văn Báo cáo Phát triển con người Việt Nam 2015 về Tăng trưởng bao trùm, xin mời ấn vào đường link: http://ipd.org.vn/an-pham/bao-cao-phat-trien-con-nguoi-viet-nam-2015-ve-tang-truong-bao-trum-a420.htmlTải file đính kèm: Click vào đây.

Share Post
Một số bài viết khác

- Growth that works for all - Viet Nam Human Development Report 2015 On Inclusive Growth

- Policy Brief - Viet Nam National Human Development Report 2015 - Growth that works for all

- Báo cáo phát triển con người Việt Nam 2015 về tăng trưởng bao trùm

- Báo cáo tổng quan: Việt Nam 2035 - Hướng tới Thịnh vượng, Sáng tạo, Công bằng và Dân chủ

- Phân tích so sánh pháp luật phòng, chống tham nhũng quốc tế: Bài học về những cơ chế xử lý và thực thi cho Việt Nam

- Phát triển hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam đến năm 2020

- Dịch vụ xã hội phục vụ phát triển con người