Báo cáo quốc gia - Kết quả 15 năm thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ của Việt Nam

29/03/2016 08:47

     Báo cáo này tổng kết tiến trình và kết quả thực hiện Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Việt Nam trong suốt chặng đường 2001 – 2015. Trong chặng đường 15 năm tiến tới Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ, sau bản báo cáo năm 2012 do UNDP tại Việt Nam thực hiện, Việt Nam đã chủ trì xuất bản Báo cáo quốc gia vào các năm 2005, 2008, 2010 và 2013 bao gồm các mô tả và phân tích tiến trình của quốc gia tương ứng với từng giai đoạn. Báo cáo này tổng kết toàn bộ quá trình thông qua việc đem đến cái nhìn sâu sắc và toàn diện hơn đối với thành tựu và thử thách mà Việt Nam phải đối mặt trong chặng đường qua đồng thời đưa ra những viễn cảnh phát triển quốc gia sau 2015.

     Báo cáo bao gồm 4 chương chính:

    Chương 1 phân tích chi tiết bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam theo 3 giai đoạn: 2001-2005, 2006-2010, và 2011-2015.

     Chương 2 phân tích các kết quả quốc gia trong việc thực hiện 8 Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ. Phần này rà soát những thành công cũng như chỉ ra những thách thức đối với việc hoàn thành Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ.

    Chương 3 nêu bật những bài học chủ chốt từ kinh nghiệm thực tiễn của Việt Nam trong quá trình phát triển và chặng đường thực hiện Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ từ những năm đầu 2000 đến 2015. Các bài học kinh nghiệm chính bao gồm giảm nghèo, huy động nguồn lực quốc tế, phân cấp và tăng cường quyền tự chủ, nâng cao năng lực và hội nhập quốc tế.

     Chương 4 nêu bật các thách thức mà Việt Nam sẽ đối mặt trong giai đoạn sau 2015 đồng thời nhấn mạnh những cơ hội tiềm năng mà quốc gia cần nắm bắt nhằm vươn lên tầm cao mới. Báo cáo này sử dụng số liệu và thông tin thu thập từ các cơ quan chính phủ và cơ quan LHQ nhằm đem đến những thông tin có giá trị và đáng tin cậy về tiến trình thực hiện các Mục tiêu phát triển Thiên niên kỷ của Việt Nam.

     Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc ấn phẩm này!

Để tải bản tiếng Anh, vui lòng nhấn vào đường link: http://ipd.org.vn/an-pham/country-report-15-years-achieving-the-viet-nam-millennium-development-goals-a430.htm

Để tải bản tiếng Việt, vui lòng tải file đính kèm dưới đây:Tải file đính kèm: Click vào đây.

Share Post
Một số bài viết khác

- Báo cáo tổng quan các nghiên cứu về giảm nghèo ở Việt Nam

- Tổng quan Báo cáo phát triển con người năm 2015 - Việc làm vì phát triển con người

- PAPI 2015 - Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam

- Doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam - Khái niệm, bối cảnh và chính sách

- Đề án tổng thể - Chuyển đổi phương pháp tiếp cận đo lường nghèo từ đơn chiều dựa vào thu nhập sang đa chiều áp dụng trong giai đoạn 2016-2020

- Country Reports - 15 years Achieving the Viet Nam Millennium Development Goals

- Sách chuyên khảo: Thể chế pháp luật của một số quốc gia trên thế giới

- Chỉ dẫn thông tin khoa học tuần 9 (2016)